Exchange Rate
Currency Bank Note/Kip
Buy Sell
 USD 9848 9868
 THB 346.40 349.00
 CNY 1510.57 1539.23

 

2021-09-24 09:43:49     More>>

               Fees & Charges

               Financial Statement

               Remittance Routes

               Interest Rate

               Calculator
What is Money Laundering 04/11/2020 More...>>
Anti Money Laundering 04/11/2020 More...>>
Anti Money Laundering VDO 04/11/2020 More...>>
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນສົມທຽບລາຄາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບສະໜອງໄຟຟ້າແບບ ສອງຕາຄ່າຍ ທີ່ທະນາຄານລາວຈີນ 14/09/2021 More...>>
ປະກາດການຊະນະປະມູນໂຄງການອັບເກດເຊີເວີ້ ແລະ San Storage ຂອງທະນາຄານລາວຈີນ 08/09/2021 More...>>
ປະກາດການຊະນະປະມູນຂອງໂຄງການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ຫ້ອງແມ່ຂ່າຍ ແລະ ຊອບແວຂອງທະນາຄານລາວຈີນປະຈໍາປີ 2021-2024 08/09/2021 More...>>
ຫນັງສືຮ່ວມປະມູນໃນການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນຫ້ອງແມ່ຂ່າຍ ແລະ ຊອບແວຂອງທະນາຄານລາວຈີນປະຈໍາປີ 2021-2024 11/08/2021 More...>>
01/11/2016 More...>>
25/10/2016 More...>>
04/09/2014 More...>>
31/03/2014 More...>>