Exchange Rate
Currency Bank Note/Kip
Buy Sell
 USD 16,757 16,925
 THB 506.04 510.96
 CNY 2,475.74 2,500.38

 

2023-02-03 09:59:56     More>>

               Fees & Charges

               Financial Statement

               Remittance Routes

               Interest Rate

               Calculator
ເງິນຝາກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກສໍານັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ຕາມລະບຽບການ 12/09/2022 More...>>
ວີດີໂອທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈເຖິງ ການຟອກເງິນແມ່ນຫຍັງ 04/11/2020 More...>>
ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ກໍ່ການຮ້າຍເປັນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ 04/11/2020 More...>>
ແຈ້ງການພັກກຸດຈີນ 18/01/2023 More...>>
news 27/12/2022 More...>>
ແຈ້ງການ 01/12/2022 More...>>
News Thatluang Festival 2022 03/11/2022 More...>>
01/11/2016 More...>>
25/10/2016 More...>>
04/09/2014 More...>>
31/03/2014 More...>>