ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ກໍ່ການຮ້າຍເປັນບັນຫາທີ່ທົ່ວໂລກໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີມາດຕະການທີ່ເຄັ່ງຄັດໃຫ້ກັບບັນດາປະເທດເພື່ອເປັນມາດຕະການປ້ອງກັນຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ຖືກສວຍໃຊ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງຟອກເງິນ ຫຼື ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ